> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Bestuur

Bestuur V&VN Verpleegkundig Specialisten

Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit acht leden. Voorzitter is mw. drs. Irma de Hoop M ANP M HC&SW. Vice-voorzitter is Inge Rinzema MSc. Daarnaast heeft de afdeling een beleidsmedewerker, Jaap Kappert MSc, die het bestuur ondersteunt en vertegenwoordigt ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen.

Het bestuur komt elke maand samen. In de bestuursvergaderingen worden lopende zaken besproken en standpunten ingenomen namens de beroepsgroep.

Het afdelingsbestuur benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter, aangevuld met twee bestuursleden waarvan ten minste de vicevoorzitter of secretaris of penningmeester.

Daarnaast is de beleidsmedewerker aanwezig bij zowel de vergaderingen van het afdelingsbestuur als bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer eenmaal per vier weken.

Bestuursleden zijn daarnaast deelnemer aan een van de bestuurscommissies, die een schakel vormen tussen het werkveld en het bestuur. Commissieleden dienen lid te zijn van de afdeling. Commissies worden gevormd door leden die in het betreffende werkveld werkzaam zijn of door leden met affiniteit en/of relevante kennis ten aanzien van het betreffende onderwerp.

In iedere commissie heeft ofwel een bestuurslid zitting ofwel er is een vaste portefeuillehouder binnen het afdelingsbestuur. Daarnaast zijn er portefeuillehouders op specifieke gebieden.

Bovendien vertegenwoordigen bestuursleden het bestuur in verschillende landelijke commissies, spreken zij op congressen en andere bijeenkomsten, participeren zij bij het organiseren van congressen, ontwikkelen zij beleidsstukken voor organisaties en overheden, en geven zij antwoord op vragen van leden en bieden daar waar mogelijk de helpende hand op verzoek van de leden. Tevens bezoeken zij elk jaar de hogescholen waar zij voorlichting geven over de verpleegkundig specialist en toelichting geven op het belang van het lidmaatschap van onze beroepsvereniging.

 

Het bestuur van V&VN VS streeft naar een:

  1. sterke positionering van verpleegkundig specialisten binnen het krachtenveld van de gezondheidszorg;
  2. hoge kwaliteit van beroepsuitoefening en verdere professionalisering van de verpleegkundig specialisten;
  3. optimaal profijt voor de leden van V&VN VS.

 

Algemeen Bestuur

Het bestuur van V&VN VS heeft onder meer de volgende taken:

  • Initiëren, bijhouden van en communiceren over ontwikkelingen zoals beschrijving best practices en evaluatieonderzoek
  • Contact met het Platform Zorgmasters
  • Contact met het Register Specialismen Verpleegkunde (RSV)
  • Contact met het College Specialismen Verpleegkunde (CSV)
  • Contact met het ministerie van VWS
  • Contact met de KNMG, Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de NAPA

U kunt bij vragen hierover terecht bij de voorzitter of bij de beleidsmedewerker.

Irma de Hoop: voorzitter@venvnvs.nl
Jaap Kappert: beleidsmedewerker@venvnvs.nl

 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van V&VN VS zorgt voor het voorbereiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Ook spreekt het DB over de voortgang van actuele onderwerpen. In het DB hebben de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris zitting. Hierbij wordt het DB ondersteund door de beleidsmedewerker.

Bij vragen hierover kunt u terecht bij de onderstaande bestuursleden of bij de beleidsmedewerker.

Irma de Hoop (voorzitter): voorzitter@venvnvs.nl
Inge Rinzema (vice-voorzitter): inge.rinzema@venvnvs.nl
Bas Bol: bas.bol@venvnvs.nl of penningmeester@venvnvs.nl
Patricia Mann-Poll: secretaris@venvnvs.nl
Jaap Kappert: beleidsmedewerker@venvnvs.nl