> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

FWG

Onderstaande informatie is wellicht verouderd! Voor vragen en informatie over inschaling van verpleegkundig specialisten wordt verwezen naar de desbetreffende vakbonden (Nu’91/ FNV/ FWG/ etc…). Tevens verwijzen wij naar de meest recente CAO afspraken binnen de betreffende zorginstellingen.

Voor vragen over recente ontwikkelingen, waarbij door VS in zorginstellingen, om herwaardering wordt gevraagd en advies daarin wordt verwezen naar de senior-beleidsadviseur van de beroepsvereniging, Agnes Offenberg: [email protected]

Geregeld komen bij V&VN VS vragen binnen over de inschaling van verpleegkundig specialisten. Op deze pagina enkele vragen en enkele antwoorden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

Vragen
1.     Hoe worden Verpleegkundig Specialisten landelijk ingeschaald?2.     Wat is de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot specialist?3.     Wat is de stand van zaken rond herindeling van de functie VS GGZ?

4.     Wordt iedere verpleegkundig specialist hetzelfde ingeschaald?

5.     Wanneer kiezen we voor herschrijven van de functie binnen de instelling?

6.     Wanneer worden functies opnieuw geijkt?

7.     Zijn er vaste afspraken over scholingsbudgetten?

  1. Het merendeel van de verpleegkundig specialisten is ingeschaald in salarisschaal 60. Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55, binnen de AGZ ook een aantal in salarisschaal 65. Binnen de GGZ zijn de meeste instellingen bezig met de herwaardering naar salarisschaal 65 gezien het regiebehandelaarschap.
  2. In de verschillende CAO’s kan gezocht worden naar de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist (vios). Zo is de inschaling in de CAO-GGZ tenminste salarisschaal 49-50. Binnen de AGZ en chronische zorg is dit salarisschaal 55.
  3. De functie van verpleegkundig specialist GGZ wordt opnieuw gewogen. FWG heeft op basis van de geldende praktijk afgelopen jaar referentiemateriaal verzameld en hierop een technische weging gedaan. Deze wordt in juni 2018 voorgelegd aan de paritaire adviesgroep bestaande uit werkgevers en werknemers. Namens de werknemers zijn de FNV, CNV en NU91 betrokken. De beroepsvereniging kan inhoudelijk informatie aandragen ten behoeve van weging, maar heeft geen stem in dezen. Na formulering van een gezamenlijk advies wordt dit voorgelegd aan de cao-partijen, wederom werkgevers en werknemers. Wanneer men tot een akkoord komt, wordt de nieuwe ijkfunctie aan de FWG toegevoegd. Echter, het betreft een ijkfunctie. Iedere organisatie is vrij om functies anders in te kleden. De andere inkleding kan leiden tot een andere indeling. Dat betekent dat individuele werknemers en/ of vakgroepen binnen hun organisatie zelf in overleg of onderhandeling moeten over de inhoud (claim de wettelijk vastgelegde ruimte) en weging van hun functie.
  4. Organisaties doen soms pogingen een generiek profiel voor de verpleegkundig specialist op te stellen. Dit doet echter geen recht aan alle beroepsbeoefenaren. Het advies van FWG aan organisaties is om te kijken naar de diversiteit van de beroepsuitoefening en zich niet te beperken tot een profiel. In de verschillende deelgebieden en organisatie zijn verschillen in complexiteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Het is van belang dat verpleegkundig specialisten zelf een goed functieprofiel schrijven, waarin de complexiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt beschreven. Dit zorgt voor en goede onderhandelingspositie.
  5. Wanneer de inhoud van het werk niet meer overeenkomt met de functiebeschrijving.
  6. Functies worden landelijk opnieuw geijkt bij voldoende veranderingen. Jaarlijks worden er een aantal functies uitgekozen die opnieuw geijkt worden. FWG vindt het helpend dat ontwikkelingen met hen gedeeld worden. Hierin zien we een taak weggelegd voor de netwerken en de beroepsvereniging.
  7. In de cao’s zijn geen afspraken vastgelegd voor scholingsbudgetten ten behoeve van accreditatie en herregistratie voor verpleegkundig specialisten. Binnen de universitaire medische centra bedraagt het scholingsbudget 2500 euro, ook zijn er perifere ziekenhuizen waar de VS hetzelfde scholingsbudget toegewezen krijgt als de medisch specialist. Er zijn instellingen waar een scholingsbudget van 5% van het bruto loon uitonderhandeld is. Advies: vergeet het scholingsbudget niet mee te nemen in de besprekingen over de inhoud van de functie met je werkgever.
Belangrijke sites/bronnen
https://www.fwg.nl/functiewaardering/http://www.ggznederland.nl/caohttps://nvz-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen

http://www.vgn.nl/cao

https://www.fcb.nl/sites/default/files/content/3.1.1-caowmd20152016.pdf

http://www.ggznederland.nl/cao/a-salariring-van-werknemers-die-een-opleiding-volgen