> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Gezocht: nieuwe voorzitter Commissie Netwerken & Richtlijnen

16 februari 2022

Sinds het voorjaar van 2016 is er een commissie Netwerken & Richtlijnen bij de afdeling
Verpleegkundig Specialisten (VS) van de V&VN.
Deze commissie is opgericht omdat VS in vergelijkbare werkvelden elkaar opzochten om
informatie te wisselen, ervaringen te delen en scholinge te organiseren. Bij de groeiende
hoeveelheid VS was deze ontwikkeling voor het bestuur van de V&VN VS een goede manier
om leden te kunnen bereiken om gerichte vragen uit te zetten. Ook voor de ontwikkeling en
herziening van richtlijnen en andere documenten bleek de netwerkvorming goed te werken
wat weer een positief effect heeft op de positionering van VS in het algemeen. Bij de start
van de commissie waren er ongeveer 2000 VS geregistreerd en waren er 20 netwerken.
Inmiddels zijn er zo’n 4500 VS geregistreerd en staat de teller van netwerken op 42.
Activiteiten van de Commissie Netwerken & Richtlijnen
De Commissie Netwerken & Richtlijnen kent op dit moment een voorzitter en twee leden en
er is een lid van het bestuur gekoppeld aan de commissie.
De activiteiten van de commissie vallen uiteen in de twee onderdelen van de commissie.
Het segment Netwerken wordt beheerd door de voorzitter.
Activiteiten van dit segment zijn:

 • Beheer van de mailbox [email protected]
 • Organiseren en voorzitten van drie landelijke netwerkbijeenkomsten per jaar waarin
  vertegenwoordigers van de netwerken bij elkaar komen (online in het afgelopen half
  jaar, daarvoor in Utrecht bij de V&VN). In deze bijeenkomsten worden ervaringen
  uitgewisseld, is er ruimte voor inhoudelijke kennisdeling en uitwisseling met het
  bestuur van de V&VN VS in ervaringen, successen, obstakels en kansen in het
  positioneren en ontwikkelen van de rol van VS op de werkvloer.
 • Deelname aan de Congrescommissie van het Jaarcongres van de V&VN VS. In de
  afgelopen jaren zijn bij het jaarcongres de parallelsessies op beide congresdagen
  grotendeels ingevuld door netwerken. Hierdoor is de urgentie en aansluiting op de
  actualiteit van de onderwerpen die in het congres aan de orde komen groter
  geworden.
 • Opvangen van signalen, behoeften en actualiteiten vanuit de netwerken en indien
  nodig afstemming zoeken en acties uitzetten, veelal in overleg met het bestuur. Een
  goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Netwerktool, op geleide van de
  groeiende behoefte van de netwerken om handvatten te krijgen in het ontwikkelen en
  borgen van een netwerk.
  Het segment Richtlijnen wordt beheerd door de beide leden.
  Activiteiten van dit segment zijn:
 • Beheer van de mailbox [email protected]
  Het beheer van deze mailbox vraagt veel aandacht. Jaarlijks worden er vele
  verzoeken gedaan voor deelname van VS aan ontwikkeling en herziening van
  richtlijnen, kwaliteitsstandaarden of andere belangwekkende documenten. Deze
  vragen worden vanuit de mailbox doorgezet naar betreffende netwerken en er wordt
  een bestand bijgehouden van vragen die binnenkomen en zijn uitgezet. Ook het
  vervolg van de vraag (wel of geen deelname, wel of geen accordering van de V&VN
  VS aan een bepaald document) wordt bijgehouden.
  Profiel Voorzitter Commissie Netwerken & Richtlijnen – november 2021
 • Contact met V&VN contactpersoon op gebied van Richtlijnen. Afstemming over
  ontwikkelingen die zich voordoen, en netwerk voorzien van actuele informatie vanuit
  de V&VN, zoals scholing over richtlijnontwikkeling.
 • Deelname aan de drie jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, met updates over het
  segment richtlijnen.
 • Opvangen en delen van signalen op geleide van uitgezette vragen en reacties.
  Bijvoorbeeld het vaststellen van een hiaat in de netwerkvorming als er regelmatig
  vragen gesteld worden voor richtlijnen in een specifiek werkgebied waar geen
  netwerk voor is gevormd. Of vaststellen dat er weinig opvolging is op vragen die zijn
  uitgezet, en dit in de netwerkbijeenkomsten inbrengen, samen zoeken naar manieren
  om dit te vergroten.
  Een nieuwe voorzitter
  Na zes jaar neemt de huidige voorzitter afscheid van de commissie. Het bestuur is daarom
  op zoek naar een nieuwe voorzitter.
  Voor een nieuwe voorzitter is het volgende profiel van toepassing:
 • Verpleegkundig Specialist en bij voorkeur lid van een van de netwerken.
 • Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en uitdagingen van de positionering en
  profilering van het beroep VS in de afgelopen jaren.
 • Affiniteit hebben met netwerken: goed in staat zijn verschillende ideeën, mensen of
  groepen die kennis kunnen delen of elkaar kunnen versterken met elkaar in contact
  brengen. Actief zoeken naar mensen of groepen om naar aanleiding van een vraag
  met elkaar in contact te brengen.
 • Affiniteit hebben met faciliteren: netwerken groeien daar waar het nodig is. Dit leidt
  tot een lappendeken op maat. Uniformiteit is niet aan de orde, kaders zijn wel
  belangrijk. De voorzitter stuurt niet, maar ondersteunt. Wel kunnen ontwikkelingen en
  signalen actief onder de aandacht worden gebracht: het faciliteren werkt beide
  kanten op (naar de netwerken en naar bestuur/beroepsvereniging of maatschappij).
  De uitkomst staat daarbij niet van tevoren vast.
 • Nieuwe ontwikkelingen met elkaar (commissie, netwerken, stakeholders, bestuur)
  kunnen bespreken en wegen op belang voor de netwerken of de
  beroepsontwikkeling.
 • Laagdrempelig beschikbaar en aanspreekbaar.
 • Affiniteit hebben met leiderschap en profilering, als gezicht en aanspreekpunt van de
  commissie.
  Nabije toekomst
  De eerste fase van de netwerkontwikkeling is eind 2020 afgesloten met de presentatie van
  de Netwerktool. Daarmee heeft de professionalisering en kadering van het opzetten en
  ontwikkelen van netwerken vorm gekregen.
  Voor de nabije toekomst lijken zich een aantal activiteiten af te tekenen die aandacht
  behoeven:
 • Opnieuw in kaart brengen van de huidige netwerken (inventarisatie van de
  netwerken en goede representatie op de website van de V&VN VS
 • Verkennen wat de plek en rol zal zijn van netwerken bij het uitwerken van werkplek
  specifieke deskundigheid in het kader van het beroepsprofiel en AGZ/GGZ
  ontwikkeling.
  Profiel Voorzitter Commissie Netwerken & Richtlijnen – november 2021
 • De ontwikkeling van de nieuwe website en de plek van netwerken daarin (eigen
  ruimte op de website, afgeschermde fora, doorlinken naar eigen websites en
  platforms)
 • Ontwikkeling van communicatie bij de netwerken zelf en delen van best practices. Op
  welke manier kunnen netwerken hun achterban het beste bereiken en een zo groot
  mogelijke groep actief betrekken? (Zie ook voorbeelden bij segment richtlijnen)
 • Evaluatie van de Netwerktool en zo nodig aanpassingen of verdere ontwikkeling
  inzetten.

Ben jij de nieuwe voorzitter van de Commissie Netwerken & Richtlijnen? Als je
bovenstaande gelezen hebt en hierdoor geprikkeld wordt om aan de slag te gaan, laat dan
van je horen! Het is een mooie, leuke en prettig uitdagende rol. Je zult gemiddeld wekelijks
zo’n twee uur besteden aan deze rol, met beheren van de mailbox en de andere taken die er
bij komen kijken. In de aanloop naar het jaarcongres of wanneer er een specifieke
ontwikkeling is zal dit wat meer zijn, in sommige weken wat minder.
Je wordt als voorzitter benaderd voor uiteenlopende zaken en vragen, leert veel over de
dynamiek in het werkveld en de beroepsvereniging. Juist over werkvelden en onderwerpen
die nieuw voor je zijn.
De commissie zoekt een nieuwe voorzitter vanaf januari 2022.
In de congrescommissie voor het congres van 2022 zal Pascalle ook nog deelnemen zodat
je daarin samen kunt optrekken.
Voor je inzet zijn de gebruikelijke vacatiegelden van toepassing, en je kunt de vergaderingen
in je portfolio opvoeren voor ODA punten.
Als je bovenstaande leest, maar de rol van voorzitter wel erg veelomvattend vindt: voor het
segment Netwerken is de commissie ook nog op zoek naar een lid, om samen met de
voorzitter de activiteiten op te pakken en vorm te geven.
Heb je interesse in de rol van voorzitter, of als commissielid? Neem contact op met de
commissie via [email protected] of met het bestuur via [email protected]