> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Factsheet VS GGZ als regiebehandelaar

01 november 2018

Factsheet inzet van de Verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar

Aanleiding

Zowel de beroepsvereniging V&VN als de brancheorganisatie GGZ Nederland ontvingen signalen uit de achterban over terughoudendheid van de inzet van Verpleegkundig specialisten GGZ als regiebehandelaar binnen ggz-instellingen voor met name de gespecialiseerde ggz. Bij de generalistische basis-ggz gaat de inzet goed, maar kan wellicht van goed naar beter. Met deze factsheet willen we duidelijkheid bieden om, daar waar aan de orde, een positieve stimulans te geven aan de inzet van de verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar binnen instellingen.

Wat is een verpleegkundig specialist en wat zijn de bevoegdheden?

De verpleegkundig specialist is een wettelijk (art. 14 Wet BIG) erkend beroepsniveau van de verpleegkunde, met een eigen wettelijk register. Het is een verpleegkundige met een master opleiding advanced nursing practice. Een verpleegkundig specialist kan zich laten registeren in 1 van de 5 verpleegkundig specialismen waaronder de geestelijke gezondheidszorg, de verpleegkundig specialist GGZ

De verpleegkundig specialist ggz biedt medische en verpleegkundige zorg (waaronder expert bij hoog complexe rehabilitatiezorg) bij patiënten met psychische stoornissen en hun omgeving. Zij heeft daarbij specifieke aandacht voor comorbiditeit van verschillende psychiatrische stoornissen en van psychiatrische en somatische aandoeningen. De verpleegkundig specialist GGZ richt zich, naast de verpleegkundige taken zoals het voorkomen van ziekten en bevorderen van gezondheid, ook op de ziekte zelf en gaat een behandelrelatie aan met de patiënt.

In het beroep van verpleegkundig specialist GGZ staat het klinisch handelen centraal. De verpleegkundig specialist GGZ onderhoudt zelfstandige behandelrelaties met een omschreven groep patiënten en geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces (indiceren, diagnosticeren, behandelen, begeleiden, doorverwijzen et cetera). De verpleegkundig specialist GGZ is bevoegd om binnen haar deskundigheidsgebied zelfstandig te indiceren en voorbehouden handelingen uit te voeren, waaronder het voorschrijven van geneesmiddelen. Meer informatie staat in het Beroepsprofiel Verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist GGZ in het Kwaliteitsstatuut GGZ

Volgens het Model Kwaliteitsstatuut GGZ kan een verpleegkundig specialist GGZ binnen ggz-instellingen zowel in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz ingezet worden als regiebehandelaar. Het is voor een verpleegkundig specialist GGZ nog niet mogelijk om in de vrije vestiging als regiebehandelaar op te treden. V&VN is hierover in gesprek met partijen om dit te regelen in de experimenteerruimte.

Van ‘Ja maar’ naar ‘Ja en’

In de gezamenlijke verkenning naar de effecten en concrete uitwerking van het Kwaliteitsstatuut hieronder een aantal afwegingen:

Ja maar de tabel in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ met de beschrijving van de setting waarin professionals als regiebehandelaar in de gespecialiseerde ggz kunnen optreden, geeft beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden van de verpleegkundig specialist GGZ (p. 22)

+ Ja en uit de eerste twee alinea’s van paragraaf 2.2 op pagina 18 van het Model Kwaliteitsstatuut GGZ blijkt dat het van belang is te kijken naar de aard van de benodigde zorg om te bepalen of een verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar kan functioneren. De tabel beschrijft waarvoor in de gespecialiseerde ggz in beginsel sprake van combinaties tussen verschillende behandelsettings en type zorgverleners die als regiebehandelaar kunnen fungeren. Er kunnen dus situaties zijn waarbij de aard van de benodigde zorg zodanig is dat een verpleegkundig specialist ggz in een klinische setting ook in andere omstandigheden als regiebehandelaar fungeert.

+ Ja en de verpleegkundig specialist ggz is voldoende bekwaam om als regiebehandelaar in de specialistische ggz in te zetten, juist als de centrale zorgvraag van de patiënt te maken heeft met het leren omgaan met ziekte en stoornis en gericht op zelfregie. Daarnaast kan de verpleegkundig specialist ggz zich richten op de behandeling van de stoornis alsook laagcomplex protocollaire medische zorg.

+ Ja en de verpleegkundig specialist ggz is bevoegd op zorgvragen die meerdere levensgebieden raken, wanneer er sprake is van somatische comorbiditeit en als de hulpvraag richt op herstel.

+ Ja en daarnaast geldt voor alle regiebehandelaren dat ze regie voeren over het zorgproces. Dat betekent niet dat regiebehandelaren ook alle onderdelen binnen het zorgproces zelf uitvoeren. Het is dus mogelijk dat de Verpleegkundig specialist GGZ regiebehandelaar is en bijvoorbeeld een psychiater als medebehandelaar vraagt als er specifieke expertise nodig is.

+Ja en een verpleegkundig specialist GGZ mag ook in de diagnostiekfase als regiebehandelaar fungeren. Een Verpleegkundig specialist GGZ kan eigenstandig diagnosticeren en is daartoe bevoegd vanuit zijn beroepsregistratie (mede op basis van art 36a wet BIG en AMvB van 01-09-2018).

Voorbeeld(en) uit de praktijk

Via deze link komt u bij voorbeelden van afstudeeropdrachten van Verpleegkundig specialisten GGZ in de praktijk.