> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Eerste nameting van het Evaluatieonderzoek art.36a Wet BIG gaat van start!

03 april 2013

Beste Verpleegkundig Specialist 

Wij verzoeken u actief mee te werken aan de eerste nameting van het landelijke Evaluatieonderzoek art.36a Wet BIG.

 Zoals u ongetwijfeld weet, is, met het wijzigen van de wet BIG (art.36a) en het van kracht gaan van twee Algemene Maatregelen van Bestuur per 1 januari 2012, tijdelijk een wettelijke basis voor de verpleegkundig specialist en physician assistant ontstaan om een aantal voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren.

Door middel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+, afdeling Patiënt & Zorg, beoogt het Ministerie van VWS antwoord te krijgen op de vragen: in hoeverre is het doelmatig en effectief om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan verpleegkundig specialisten en physician assistants met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen in het kader van de wet BIG en voor welke voorbehouden handelingen is dit (eventueel) doelmatig en effectief?

Dit onderzoek speelt een belangrijke rol, bij de besluitvorming door het Ministerie van VWS over het al dan niet continueren van de zelfstandige bevoegdheid na afloop van de test periode. Het evaluatieonderzoek zal resulteren in een rapportage die beschikbaar wordt gesteld direct na afloop van het onderzoek en in afstemming met het ministerie van VWS. Tevens zullen de resultaten worden gepubliceerd in (inter)nationale, peerreviewed wetenschappelijke en/of vaktijdschriften.

Tijdens de looptijd van het onderzoek, tot maart 2015, worden de onderzoekers geadviseerd door een begeleidingscommissie, die in overleg met het ministerie van VWS is samengesteld en waarin Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Nederlandse Associatie Physician Assistants, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst, Kwaliteitszorg en Ontwikkeling Huisartsenzorg en de opleidingen tot verpleegkundig specialist en physician assistant zijn vertegenwoordigd.

In 2011 heeft de eerste fase van het onderzoek plaatsgevonden (nulmeting). Hierbij is de opdracht- en verantwoordelijkheidsrelatie tussen arts/medisch specialist en de verpleegkundig specialist/physician assistant in kaart gebracht. De tweede fase van het onderzoek is gestart met het in werking treden van de Algemene Maatregelen van Bestuur (1 januari 2012). Deze tweede fase dient duidelijk te maken in welke mate de wettelijke maatregelen gepaard gaan met een eventuele verandering in de doelmatigheid en effectiviteit van het zorgproces, de inzet van beroepsbeoefenaren in het zorgproces en de patiëntgerichtheid van de zorgverlening.

Graag nodigen wij alle in Nederland werkzame, afgestudeerde physician assistants en geregistreerde verpleegkundig specialisten uit, om deel te nemen aan de eerste nameting van het onderzoek. De tweede nameting zal over 1,5 jaar plaatsvinden.

Wat wordt concreet van u verwacht?

U wordt verzocht een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Daarnaast selecteert u, indien mogelijk, 5 patiënten bij wie u een voorbehouden handeling heeft verricht en 2 artsen, met wie u samenwerkt wat betreft de voorbehouden handelingen. Indien het niet lukt om het benodigde aantal patiënten of artsen te selecteren, dan kunt u ook met minder volstaan. Aan alle geselecteerden verstrekt u een vragenlijst, met het verzoek deze in te vullen. Voor patiënten en artsen zijn afzonderlijke vragenlijsten ontwikkeld. Het invullen van de vragenlijst zal voor zorgverleners gemiddeld 25 minuten duren, voor de patiënt gemiddeld 15 minuten. De vragenlijsten worden per post naar u verstuurd en kunnen kosteloos door elke respondent afzonderlijk, worden geretourneerd via bijgevoegde antwoordenveloppen. Ook indien u géén van de in de vragenlijsten vermelde voorbehouden handelingen (zelfstanding) verricht, verzoeken wij u nadrukkelijk toch (uitsluitend) de vragenlijst voor verpleegkundig specialist/physician assistant in te vullen! Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden uiterst vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie en zullen uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt.

Wij verzoeken u door het versturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres te laten weten of u wenst deel te nemen aan dit onderzoek (zie contactgegevens).

 

Physician assistants en verpleegkundig specialisten die aan de nulmeting hebben deelgenomen krijgen automatisch de vragenlijsten toegezonden en hoeven niet te reageren. Indien u niet wenst mee te werken aan dit onderzoek, hoeft u verder geen actie te ondernemen.Indien u deelneemt aan het onderzoek willen wij u verzoeken de u toegezonden vragenlijsten zo spoedig mogelijk in te (laten) vullen en vóór 1 juni 2013 terug te sturen.

Bij vragen naar aanleiding van deze oproep kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en houden u graag op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek via  onze nieuwsbrief. Indien u  deze nog niet ontvangt, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de onderzoeksgroep.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Prof. Dr. Bert Vrijhoef, projectleider                     Mw. Drs. Daisy De Bruijn-Geraets, onderzoeker

 

Contactgegevens:

Daisy De Bruijn (onderzoeker) en Monique Bessems (onderzoeksassistent)

Maastricht UMC+, RVE Patiënt & Zorg

Tel. 043-3874418, e-mail [email protected].