V&VN VS voor studenten

V&VN VS richt zich op de beroepsontwikkeling en positionering van verpleegkundig specialisten. Zij is de spreekbuis en aanspreekpunt voor en namens verpleegkundig specialisten.

Werkconferentie

V&VN Verpleegkundig Specialisten verzorgt op iedere hogeschool en de GGZ VS die de MANP-opleiding aanbiedt jaarlijks een werkconferentie georganiseerd voor tweedejaarsstudenten. Deze pagina is bedoeld voor deze studenten ter voorbereiding op deze werkconferentie.

Tijdens de werkconferentie zullen deze onderwerpen worden besproken:

 1. (Het bestuur van) V&VN VS
 2. Over de verpleegkundig specialist
 3. Zelfstandige bevoegdheid
 4. Leiderschap tonen
 5. Beroepsprofiel verpleegkundig specialist (2019)
 6. VS GGz (en AGz) als regiebehandelaar

Voorbereiding

Bereid je voor op de werkconferentie door de onderstaande teksten te lezen en je te informeren over de bijbehorende documenten. Heb je deze pagina en de inhoud ervan doorgenomen, dan ben je voldoende voorbereid!

We verwachten tijdens de werkconferentie een actieve inbreng. Want alleen als verpleegkundigen in opleiding tot specialist ook zelf de moeite nemen zich te verdiepen in de historie en de achtergronden van hun vak, kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor onze patiënten en cliënten. Alléén functioneren als behandelaar met verpleegkundige en geneeskundige expertise is niet voldoende. Het beroep ontwikkelt zich door kennis over de verpleegkundig specialist, bijvoorbeeld over de rechtspositie van verpleegkundig specialisten, taakherschikking, en ontwikkelingen in zowel de agz als de ggz.

V&VN VS

De afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten en haar voorgangers hebben een geschiedenis die teruggaat tot 2001, toen de verpleegkundig specialist nog niet bestond, maar al wel de opleiding Master Advanced Nursing Practice en de Nurse Practitioner. Lees onder meer dit artikel over de toespraak van toenmalig minister Els Borst bij de uitreiking van de eerste getuigschriften in 2000.

Sindsdien hebben steeds meer verpleegkundig specialisten zich verenigd om samen te werken aan de positionering van ons vak. Op de website is ook onze missie te vinden. Waarom bestaat V&VN VS?

Het bestuur van V&VN VS bestaat uit 11 personen vanuit verschillende specialismen en werkvelden. Meer informatie over het bestuur vind je op deze website, via deze link: https://venvnvs.nl/organisatie/bestuur.

Over de verpleegkundig specialist

Weet je al wat taakherschikking inhoudt? Welke wet- en regelgeving is hierbij betrokken. Wat doen de RSV en het CSV? Kijk eens op de pagina’s van de website over de Verpleegkundig Specialist. Je vindt hier meer informatie over het beroep, de functie, taakherschikking, de breedte van de verpleegkunde, registratie en herregistratie, en over wet- en regelgeving.

Heb je de filmpjes over taakherschikking al bekeken? En heb je wel eens een document taakherschikking doorgenomen? Of het werkformulier taakherschikking? Welke afspraken maak jij op je werkplek? We zijn erg benieuwd naar je ervaring… En wat wil je nog meer?

Video Taakherschikking Algemeen (2016)
Video Taakherschikking en Kosten (2016)
Video Taakherschikking en Verantwoordelijkheden (2016)
Consensusdocument Taakherschikking SEH (2019)
Werkformulier Taakherschikking Verpleegkundig Specialist (2019)

Zelfstandige bevoegdheid

Verpleegkundig specialisten hebben vanaf medio 2018 een definitieve zelfstandige bevoegdheid volgens de Wet BIG. Weet jij wat dit inhoudt?

Heb je het evaluatierapport artikel 36a Wet BIG (voorBIGhouden) gelezen? En het rapport voorBIGhouden 2, een onderzoek naar de efficiëntie van het uitvoeren van defibrillaties, cardioversies en endoscopieën door onder meer de verpleegkundig specialist? Zie wat jij (ook als student) kunt bijdragen?

Met ingang van 1 juli 2018 heeft de verpleegkundig specialist een definitieve zelfstandige bevoegdheid. Lees er hier meer over (voor meer achtergrondinformatie zie ook dit artikel).

Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG (voorBIGhouden) (2015)
Samenvatting Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG (2015)
Kamerbrief Evaluatieonderzoek VS/PA (2015))

Leiderschap tonen

In het boek “Verpleegkundig leiderschap” (Vermeulen et al., 2017) wordt leiderschap gedefinieerd als: “het samen met collega’s van eigen en andere disciplines én met patiënten en familie werken aan waardevolle zorg, passend bij de situatie.”
Carter en Reed (in Tracy & O’Grady, 2019) onderscheiden vier vormen van leiderschap: klinisch leiderschap, professioneel leiderschap, systeemleiderschap en beleidsmatig leiderschap. Klinisch leiderschap heeft betrekking op het vertegenwoordigen van de zorgvrager en het optimaliseren van kwaliteit van zorg. Professioneel leiderschap heeft te maken met het ontwikkelen en ondersteunen van andere verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals. Systeemleiderschap is het innemen van een positie in de organisatie of het vervullen van een (adviserende) bestuurlijke rol. Beleidsmatig leiderschap heeft betrekking op het beïnvloeden van gezondheidszorgbeleid.

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

In 2019 verscheen het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist. Daarin wordt de kern van het vakgebied van de verpleegkundig specialist als volgt omschreven:

De verpleegkundig specialist is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De kern van haar vakgebied bestaat uit het bieden van een integrale behandeling aan zorgvragers op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties, waarbij zij zorgt voor continuïteit en kwaliteit van de behandeling, en het ondersteunen van de autonomie, de eigen regie, het zelfmanagement en het bevorderen van de empowerment van zorgvragers binnen de patient journey. De behandeling omvat zowel geneeskundige als verpleegkundige interventies. De verpleegkundig specialist werkt vanuit een holistisch perspectief. Dat betekent dat zij zich richt op de ziekte en op het ziek zijn, waarbij de mens in zijn context centraal staat. Daarnaast richt zij zich op de gevolgen van ziekte en op preventie.

Als zelfstandig behandelaar binnen een zorgteam is de verpleegkundig specialist regievoerend behandelaar of medebehandelaar. Als regievoerend behandelaar is zij, naast het uitvoeren van een deel van de behandeling, verantwoordelijk voor de regie over het zorgproces aan de zorgvrager. De regievoerend behandelaar overziet het geheel van de behandeling, coördineert de behandeling en zet zo nodig andere hulp in. Als medebehandelaar is zij verantwoordelijk voor een specifiek deel van de behandeling.

De verpleegkundig specialist streeft naar het verbeteren van de professionele standaard, de kwaliteit van het multidisciplinaire zorgteam en de kwaliteit van zorg, en toont leiderschap, zowel in de patiëntenzorg als ten behoeve van het verder professionaliseren van het vakgebied verpleegkunde.

De verpleegkundig specialist presenteert zich nadrukkelijk als zelfstandig behandelaar, die vanuit de verpleegkunde haar klinische expertise inzet, ook op medisch en medisch-psychiatrisch gebied.

VS GGz (en AGz) als regiebehandelaar

De verpleegkundig specialist is regiebehandelaar in de generalistische basis GGz en de gespecialiseerde GGz met ingang van 1 januari 2017 . In de basis GGz kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn van alle producten: Basis, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ook in de gespecialiseerde GGz kan de verpleegkundig specialist regiebehandelaar zijn. Maar hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen? En welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de positie van de verpleegkundig specialist in andere velden van de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen?

Lees eens (de samenvatting van) het rapport van de commissie-Meurs, Hoofdbehandelaarschap GGz als noodgreep en kijk eens naar het model Kwaliteitsstatuut GGz. En daarnaast het artikel over het regiebehandelaarschap in de AGz.

Rapport Hoofdbehandelaarschap GGz als noodgreep (2015)
Model Kwaliteitsstatuut GGZ (2016)
Nieuwe VS AGz: regiebehandelaar?!

Zo willen we dit bereiken

 • het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten;
 • het stimuleren van beroepsinhoudelijke bezinning;
 • het opstellen, bevorderen en realiseren van kwaliteitseisen;
 • het faciliteren van onderlinge ontmoeting via netwerken;
 • het onderhouden van contacten tussen de verpleegkundig specialisten bijvoorbeeld in de vorm van vergaderingen, visitaties en bijeenkomsten;
 • het (mede) organiseren van symposia, masterclasses en congressen;
 • individuele dienstverlening gericht op beroepsontwikkeling;
 • het fungeren als spreekbuis voor de beroepsgroep in met name nationale, maar ook internationale netwerken.

 

V&VN VS vindt een hoge organisatiegraad van verpleegkundig specialisten van groot belang om haar missie en doelen waar te maken. V&VN VS richt zich in haar ledenwervingsactiviteiten nadrukkelijk op de netwerken van verpleegkundig specialisten, de opleidingsinstellingen, en op samenwerken met andere afdelingen en platforms van de V&VN waar verpleegkundig specialisten ook lid van zijn.