> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Vacatures

> Alle berichten bekijken

Vacature VS voor Commissie van Bezwaar & Beroep (VSR)

08 april 2019

De Commissie van Bezwaar & Beroep is op zoek naar een verpleegkundig specialist voor de vervulling van de vacature van lid van de Commissie van Bezwaar & Beroep, Kamer 1: Verpleegkundig Specialisten Register. Deze Kamer behandelt bezwaarschriften.

Commissie van Bezwaar & Beroep

In 2012 heeft het Bestuur van V&VN besloten om te komen tot één Commissie van Bezwaar & Beroep voor alle registers (Verpleegkundig Specialisten Register, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals), waarbinnen voor ieder register een ‘Kamer’ wordt ingericht. Iedere Kamer heeft dezelfde juridische en ambtelijke samenstelling, die wordt aangevuld met specifieke expertise vanuit de beroepsinhoud van het betreffende register en/of kennis van de gebruikersgroep.

De Commissie wordt geleid door 2 juristen mr. Gijs van Poppel (vz) en mr. Monique van de Griendt (vice-voorzitter) en ondersteund door een ambtelijk secretaris mr. Jurriane Rendering.

Het indienen van bezwaar

De RSV is bevoegd tot registratie van verpleegkundig specialisten, dit betekent ook dat zij bevoegd is tot schorsing of doorhaling van de registratie, net als dat de bevoegdheid tot erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen mede de bevoegdheid tot schorsen en intrekking van een erkenning inhoudt. Tegen (het uitblijven van) besluiten van de Registratiecommissie tot inschrijving en registratie, erkenning, schorsing en doorhaling staat bezwaar bij de Registratiecommissie en vervolgens beroep bij de bestuursrechter open in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Vacature

De vacature betreft: Een lid voor Kamer 1.

Ben je verpleegkundig specialist intensieve zorg, acute zorg, chronische zorg, GGZ of preventieve zorg dan horen wij graag van je.

Voorkomen van partijdigheid en belangenverstrengeling

Leden van de Adviescommissie zijn deskundig, onpartijdig en integer. Zij nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaar als zij een zodanige relatie met een van de betrokkenen hebben dat daardoor de schijn van belangenverstrengeling of partijdigheid kan ontstaan.

Leden van Kamer 1 mogen geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het CSV of de RSV. Ook mogen zij geen zitting hebben in het bestuur van V&VN.

Wij vragen de bereidheid om deel te nemen aan de behandeling van een bezwaarschrift dat een verpleegkundig specialist (in opleiding) of opleidingsinstelling indient tegen een besluit van de RSV.

Als regel zal het gaan om bezwaren die het eigen of een verwant specialisme betreffen. Maar er kán een beroep op een lid worden gedaan om deel te nemen aan de behandeling van een bezwaar dat een totaal ander specialisme betreft.

Competenties

Wij zijn op zoek naar verpleegkundig specialisten, gezien de huidige samenstelling, vanuit verschillende specialismen:

  1. met gedegen vakkennis en ervaring
  2. in staat om beroepservaring en regelgeving aan elkaar te koppelen
  3. een uitstekend analytisch vermogen
  4. en goede mondelinge communicatievaardigheden.

Affiniteit met wet- en regelgeving op het gebied van erkenning en (her) registratie van verpleegkundig specialisten.
Het is met name van belang dat je in staat bent mee te discussiëren in een commissie en hierbij je mening te geven vanuit de positie van inhoudelijk expert.

Het behandelen van een bezwaar, tijdsinvestering

De behandeling van een bezwaarschrift bestaat uit het bestuderen van de stukken, het deelnemen aan de hoorzitting met aansluitend de beraadslaging over het oordeel van de Kamer, en het beoordelen van het concept voor het advies dat de Kamer uitbrengt.

Een hoorzitting en beraadslaging nemen als regel anderhalf uur in beslag.

De Commissie van Bezwaar & Beroep komt jaarlijks minimaal een keer bijeen om gericht te worden bijgepraat over de actuele regelgeving en een oefenhoorzitting.

Er is een prima vacatiegeldenregeling en reiskostenvergoeding ingesteld.

Juridisch kader

Informatie over de Commissie van Bezwaar & Beroep is verder te vinden op de pagina Bezwaar & Beroep.

Contact

Voor vragen kun je bellen of mailen met:
Arnout Uitewaal, Adviseur Registers
T (030) 291 9038 E a.uitewaal@venvn.nl

Heb je belangstelling, stuur dan een e-mail met je CV en een korte motivatie naar de genoemde adviseur registers.