> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Leidraad indicatiestelling palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten vast gesteld

02 november 2022

V&VN heeft een leidraad ontwikkeld over het stellen van de indicatie voor palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten. De leidraad is bedoeld om verpleegkundig specialisten duidelijkheid te bieden en goede patiëntenzorg te waarborgen. De leidraad is een toevoeging op de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ die op 30 juni 2022 is gepubliceerd.

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase om het lijden van de patiënt te verlichten. Als één of meer ernstige symptomen onbehandelbaar (refractair) zijn, kan palliatieve sedatie worden ingezet. Dit mag alleen als het overlijden binnen veertien dagen wordt verwacht. Kern van de door V&VN ontwikkelde leidraad is dat de indicatie voor palliatieve sedatie alleen kan worden gesteld door beroepsbeoefenaren, waaronder verpleegkundig specialisten, die niet alleen bevoegd en bekwaam zijn, maar ook daadwerkelijk als behandelaar bij de patiënt zijn betrokken.

Betrokken
Om de indicatie voor palliatieve sedatie te kunnen stellen moet de beroepsbeoefenaar een behandelrelatie hebben met de patiënt. Een (regievoerend) behandelaar kent de patiënt en diens naasten, coördineert de multidisciplinaire zorg en behandeling in de palliatieve fase, en bewaakt de kwaliteit van het proces van sterven en rouwen. Wanneer een beroepsbeoefenaar niet de vaste (regievoerend) behandelaar is, maar als expert in consult wordt geroepen, kan deze alleen de indicatie stellen na het aangaan van een behandelrelatie met de patiënt door middel van gesprekken, klinische beoordeling en bestudering van het dossier.

Bevoegd
Verpleegkundig specialisten zijn bevoegd om als zelfstandig behandelaar op te treden in de palliatieve zorg op basis van artikel 14 van de Wet BIG en de daarvan afgeleide regelingen. De verpleegkundig specialist is op grond van de Wet BIG en de daarvan afgeleide ‘Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten’ zelfstandig bevoegd om UR-geneesmiddelen te indiceren en voor te schrijven.

Bekwaam
De bekwaamheid om palliatieve sedatie te kunnen indiceren wordt verkregen door ervaring, opleiding en deskundigheidsbevordering op het terrein van palliatieve sedatie. Een beroepsbeoefenaar is zelf verantwoordelijk voor het verwerven, onderhouden (en desgevraagd verantwoorden) van zijn of haar bekwaamheid.

Relatie tot de richtlijn ‘Palliatieve sedatie’
Op 30 juni 2022 is de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ gepubliceerd. Volgens deze richtlijn mag alleen een arts de indicatie voor palliatieve sedatie stellen, terwijl dit in de praktijk ook door verpleegkundig specialisten gebeurt. Die praktijk is er niet voor niets: de betreffende verpleegkundig specialisten staan dichtbij de patiënt, zijn bekwaam en bevoegd. Verpleegkundig specialisten zijn opgeleid om medische behandeling te combineren met verpleegkundige zorg. Zij zijn daarmee bij uitstek geschikt om zowel de fysieke als de psychosociale en existentiële klachten te beoordelen die aan de orde zijn bij terminale patiënten.

Professionele standaard
V&VN erkent de passages uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ die de bevoegdheid tot indicatiestelling beperken tot de arts nadrukkelijk niet als professionele standaard. Alle andere onderdelen van de multidisciplinaire richtlijn worden wél overgenomen door V&VN. Deze onderdelen van de multidisciplinaire richtlijn zijn samen met de leidraad de professionele standaard voor palliatieve sedatie voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Meer informatie:
Download de V&VN-leidraad.
https://www.venvn.nl/media/mrvlqv2g/20221102-palliatieve-sedatie-leidraad-voor-de-vs.pdf


Bekijk extra informatie over de V&VN-leidraad.
https://www.venvn.nl/richtlijnen/leidraad-indicatiestelling-palliatieve-sedatie/


Raadpleeg de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ via pallialine.

https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/palliatieve-sedatie