> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR over uitbraak coronavirus

07 april 2020

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de herregistratie is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 7 april 2020

Verruimen aanvraagtermijn en niet doorhalen van registraties

De uitbraak van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg. Om verpleegkundig specialisten niet onnodig te belasten met vraagstukken rond herregistratie, zijn in het Verpleegkundig Specialisten Register twee maatregelen doorgevoerd:

  • Alle verpleegkundig specialisten waarvan de registratieperiode afloopt in de komende maanden, krijgen nu tot 1 september 2020 de tijd om herregistratie aan te vragen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor alle herregistratie-aanvragen die vanaf 1 maart 2020 hadden moeten worden ingediend. Uiteraard blijft het ook mogelijk om eerder herregistratie aan te vragen.
  • Tot 1 september 2020 worden er geen registraties in het VSR doorgehaald. Door deze maatregel blijft de registratie als verpleegkundig specialist, ook in geval van een besluit tot doorhaling, in ieder geval tot 1 september gelden.

Deze maatregelen zijn van 1 maart tot en met 1 september 2020 van kracht. Hierna wordt in principe de bestaande regelgeving weer gehanteerd. Mocht de situatie er aanleiding toe geven, dan wordt uiteraard geëvalueerd of de termijn tot 1 september 2020 voldoende is, of dat een verdere verruiming noodzakelijk is.

Vrijstellingsperiode en coulanceregeling

Naast de hierboven genoemde maatregelen, wordt ook een algemene coulanceregeling voorbereid. Met deze coulanceregeling wordt beoogd om verpleegkundig specialisten geheel vrij te stellen van eisen en verplichtingen rond herregistratie voor de duur van een bepaalde periode. De gedachtegang hierachter is dat het in deze periode niet (tot zeer beperkt) mogelijk zal zijn om aan deskundigheidsbevordering te doen. Momenteel wordt gedacht aan een vrijstellingsperiode van een half jaar (van maart tot september 2020).

De duur van de vrijstellingsperiode is nog niet definitief. Deze wordt afgestemd met VWS en de andere specialistenregisters in de Nederlandse gezondheidszorg. Over de inhoud van de coulanceregeling wordt momenteel advies gevraagd aan een groep verpleegkundig specialisten. Een definitief besluit wordt genomen door de verpleegkundig specialisten binnen de RSV.

Zodra de duur van de vrijstellingsperiode en de inhoud van de coulanceregeling bekend zijn, worden de verpleegkundig hierover geïnformeerd via de website en de digitale nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register.

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.