> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Alle kansen voor verpleegkundig specialist in anderhalvelijnszorg!

04 februari 2020

In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven. Er zijn volop mogelijkheden voor verpleegkundig specialisten in de anderhalvelijnszorg. Het onderzoek beschrijft drie voorbeelden van het Ziekenhuis op wielen, de WijkKliniek en de Soloambulance. Anderhalvelijnszorg is een mogelijkheid om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren!

De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg met als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk wordt aangeduid als anderhalvelijnszorg.

In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven en te evalueren. Deze beperkt complexe medisch-specialistische zorg wordt momenteel vooral verleend door medisch specialisten en/of huisartsen. Hoewel de eerste ervaringen van anderhalvelijnszorg positief zijn, is de vraag of medisch specialisten en huisartsen wel de juiste professionals zijn om deze beperkt complexe medische zorg buiten het ziekenhuis te verlenen.

De introductie van verpleegkundig specialisten voor anderhalvelijnszorg is een mogelijk alternatief.

Er is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in het potentieel van anderhalvelijnszorg. Onderzocht is op welke wijze onder meer verpleegkundig specialisten werkzaam zijn in anderhalvelijnszorg, wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie) en wat de (ervaren) effecten zijn. Ook de rol van verpleegkundig specialisten in de anderhalvelijnszorg in internationale literatuur is onderzocht.

Aanbevelingen

Het onderzoek bevat diverse aanbevelingen. Een aanbeveling voor alle partijen is om onder meer verpleegkundig specialisten te ondersteunen in het initiëren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg.

Daarnaast is de aanbeveling om zorg te dragen voor de bekendheid met de mogelijkheden van de verpleegkundig specialist in anderhalvelijnszorg en het evalueren van initiatieven.’

In het onderzoek worden vier praktijkvoorbeelden beschreven, waaronder het praktijkvoorbeeld van het Ziekenhuis op wielen, de WijkKliniek en de Soloambulance. Hierbij zijn verpleegkundig specialisten betrokken. Hieronder een korte opsomming. Lees voor de volledige voorbeelden het onderzoek.

Ziekenhuis op wielen

In het Ziekenhuis op wielen verleent de verpleegkundig specialist medisch-specialistische wondzorg, dermatologische zorg, diagnostiek, behandeling en controles bij de patiënt thuis. Indien mogelijk doet de VS dit met beeldzorg. Met een liveverbinding met de patiënt kan de VS de thuissituatie goed overzien en passende zorg verlenen.

In de rol van regiebehandelaar coördineert de VS complexe wondzorg en overlegt in een multidisciplinair samenwerkingsverband. Deze rol voor de VS is beschreven in de landelijke richtlijn complexe wondzorg.

Als de VS een melanoom of bepaalde aandoeningen in het gelaat vermoedt, verwijst de VS door naar bijvoorbeeld de medisch specialist. Doorverwijzing is afhankelijk van de expertise van de VS en de eventuele samenwerkingsafspraken met dermatologen in de regio.

De verpleegkundig specialisten hebben verschillende expertisegebieden namelijk dermatologie, urologie met wondzorg als specialisatie, oncologie/palliatief terminale zorg/complexe wondzorg met name oncologische wonden en oncologische therapieën, huidreacties, brandwonden, diabetische voetwonden, oedeem en ulcera cruris.

De VS coacht, schoolt en adviseert andere teams (in- en extern) in het verlenen van wond- en huidzorg, en zijn actief in het meedenken en ontwikkelen van de positie van de VS in anderhalvelijnszorg binnen de organisatie en daarbuiten.

WijkKliniek

In de WijkKliniek verricht de verpleegkundig specialist dezelfde werkzaamheden als de geriater: het gehele medisch proces van opname tot ontslag (functie van zaalarts), met back-up door de geriater voor de complexere patiënten. Wat onder complexere patiënten wordt verstaan is niet nader gedefinieerd. De ervaring en de competenties van de VS bepalen de mate waarin intercollegiaal overleg nodig is tussen de VS en de geriater. Tijdens de opname stelt de VS samen met de fysiotherapeut een mobiliteitsplan op. De VS houdt toezicht op de uitvoering van het plan. De uitvoering ligt bij het verpleegkundig team. De VS verricht geen onregelmatige diensten en geen weekenddiensten. Er wordt intensief samengewerkt met de vakgroep Geriatrie van het AMC. Geriaters zijn beschikbaar om diensten te doen in de WijkKliniek. Geriaters zijn aangesteld bij het AMC en gedetacheerd naar Cordaan.

Acute zorg vanuit Soloambulance

Op 1 januari 2019 is een pilot van start gegaan. Verpleegkundig specialisten worden ingezet op de ambulancedienst met een soloambulance en aanvullende bevoegdheden. Het doel is om meer thuis te diagnosticeren en te behandelen, het aantal ritten naar de SEH te verminderen en de juiste zorg te verlenen op de juiste plek. Zij verrichten acute zorg, diagnostiek en behandeling ter plaatse, en hebben toestemming van het ministerie van VWS om, binnen de kaders die daarvoor zijn, bepaalde medische handelingen te verrichten in de ambulancedienst (o.a. echografie, hechten, procedurele sedatie en analgesie, medicatie voorschrijven en doorverwijzen).

Daarnaast ondersteunen en adviseren verpleegkundig specialisten de ambulanceverpleegkundigen op locatie bij het beoordelen en behandelen van de patiënt en over het te volgen beleid. De zorg die de zij verlenen bestaat uit basiszorg en medisch-specialistische zorg. Nadat acute zorg is verleend, moet duidelijk worden of het voornamelijk om basiszorg gaat en de patiënt aan de huisarts of een andere zorginstelling kan worden overgedragen. Wanneer blijkt dat vervoer naar de SEH noodzakelijk is, kan de VS ervoor zorgen dat de patiënt comfortabel (bijvoorbeeld wat betreft medicatie en pijnbestrijding), naar het ziekenhuis kan worden vervoerd door een ambulance. De VS kan alvast de benodigde medische verrichtingen uitvoeren, zoals procedurele sedatie of diagnostiek door middel van een spoedechografie.

Bruins neemt aanbevelingen ter harte

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, neemt de aanbevelingen ter harte. In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer benadrukt hij het belang van taakherschikking, in het bijzonder de inzet van de PA en de VS, om de zorg doelmatig te organiseren en de juiste zorgprofessional op de juiste plek in te zetten.

Download hier het volledige rapport.