> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Minister neemt advies VoorBIGhouden 2 over!

09 juli 2017

Reden om (voorzichtig) optimistisch te zijn over het behoud van de voorbehouden handelingen electieve cardioversie, defibrillatie en endoscopieën voor de verpleegkundig specialist (afhankelijk van het specialisme). Het advies uit het onderzoek VoorBIGhouden 2 wordt overgenomen. Minister Schippers heeft in de Nota van Wijziging (20 juni 2017) omtrent de wijziging van de Wet BIG die onder meer de zelfstandige bevoegdheid voor de verpleegkundig specialist regelt, het volgende geschreven:

Op 15 december 2016 is het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen’(Kamerstukken II 2016-2017, 34 630, nr. 2) ingediend in de Tweede Kamer.

Op grond van het evaluatieonderzoek ‘VoorBIGhouden’, dat is uitgevoerd ten behoeve van het experiment met de PA en de VS, wordt in dit wetsvoorstel de zelfstandige bevoegdheid voor de PA en VS (per specialisme) voor bepaalde voorbehouden handelingen (katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uit te voeren en te delegeren en UR-geneesmiddelen voor te schrijven) definitief in de Wet BIG geregeld.

Aangezien uit dit evaluatieonderzoek onvoldoende kwantitatieve data naar voren zijn gekomen over de uitvoering van endoscopieën en electieve cardioversies/defibrillaties, is met het oog op de patiëntveiligheid ervoor gekozen om voor het uitvoeren van deze voorbehouden handelingen vooralsnog geen zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de PA en VS. De conclusie uit dit evaluatieonderzoek luidt dat vervolgonderzoek nodig is om te beoordelen of deze bevoegdheden alsnog bij wet kunnen worden toegekend.

Inmiddels is een vervolgonderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot het onderzoeksrapport ‘VoorBIGhouden 2’. Uit dit vervolgonderzoek is gebleken dat de mogelijkheden die dit experiment heeft geschapen om endoscopiëen en electieve cardioversie te verrichten/defibrilatie toe te passen door de VS en de PA in voldoende mate zijn benut. De onderzoekers komen op basis van de verzamelde gegevens alsnog tot de conclusie dat het toekennen van een wettelijke zelfstandige bevoegdheid aan VS en PA met betrekking tot het uitvoeren van de hierboven genoemde voorbehouden handelingen bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste inzet van professionals.

Dit heeft in het eindrapport daarom tot het volgende advies geleid:

  • Creëer voor de VS Acute zorg en de VS Intensieve zorg een definitieve wettelijke zelfstandige bevoegdheid voor electieve, elektrische cardioversie en defibrillatie en voor de VS Acute zorg, de VS Chronische zorg en de VS Intensieve zorg een zelfstandige bevoegdheid voor endoscopie.
  • Creëer voor de PA een zelfstandige bevoegdheid voor electieve, elektrische cardioversie, defibrillatie en endoscopie.
  • De zelfstandige bevoegdheid voor de VS Geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot het toepassen van defibrillatie dient niet gecontinueerd te worden. Er zijn onvoldoende aanwijzingen gevonden voor de noodzaak hiertoe.

De onderzoekers tekenen hierbij aan dat het vervolgonderzoek, anders dan het eerste onderzoek, wel voldoende gegevens heeft opgeleverd, onder andere door een beduidend hogere respons, om bovengenoemd advies te rechtvaardigen.

In deze nota van wijziging wordt gevolg gegeven aan dit advies. Dat betekent dat artikel 36 gewijzigd wordt in die zin dat naast de in eerste instantie opgenomen bevoegdheden tot het verrichten van voorbehouden handelingen (katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uit te voeren en te delegeren en UR-geneesmiddelen voor te schrijven) aan de PA tevens een zelfstandige bevoegdheid wordt toegekend voor het verrichten van endoscopie, electieve cardioversie en defibrillatie en voor de VS de mogelijkheid wordt opgenomen om bij ministeriële regeling deze bevoegdheden per specialisme toe te kennen.

Uiteraard wacht V&VN VS de behandeling van de wijzigingsteksten door de Staten-Generaal belangstellend af.