> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR juni 2017

21 juni 2017

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van juni 2017 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 20-06-2017

Nieuwe indeling voor verpleegkundig specialisten

De titel ‘verpleegkundig specialist’ is sinds 2009 vastgelegd in de Wet BIG. Bij het ontstaan van het beroep is gekozen voor een indeling in vijf specialismen, waardoor er officieel vijf titels voor verpleegkundig specialisten zijn. De specialismen geven globaal aan voor welk gebied een verpleegkundig specialist is opgeleid. Uit een evaluatie eind 2015 bleek echter dat de huidige indeling niet aansluit bij de praktijk. Daarom wordt, onder leiding van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en V&VN (in samenwerking met de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten), gekeken naar een nieuwe indeling. Als verpleegkundig specialist kun jij hierover meepraten tijdens drie bijeenkomsten. Lees verder

VWS stemt in met nieuwe tarieven RSV

Op 11 mei jl. heeft de staatssecretaris van VWS formeel ingestemd met de nieuwe RSV-tarieven die in zullen gaan per 1-1-2018. Van het besluit van VWS is melding gemaakt in de Staatscourant van 19 mei 2017. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen na een uitvoerige consultatieronde onder verpleegkundig specialisten, opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en brancheorganisaties. De tarieven voor registratie en herregistratie worden, voor het eerst sinds 2009, verhoogd; van €150 naar €200 (excl. btw). Lees verder

Naamswijziging: herregistratie onder voorwaarden

De RSV heeft besloten de term ’Herregistratie onder beperkende voorwaarden’ te wijzigen in ‘Herregistratie onder voorwaarden’. Het besluit van de RSV is genomen nadat een verpleegkundig specialist had opgemerkt dat de term ‘beperkende voorwaarden’ verwarring kan oproepen, omdat ze al in het BIG-register wordt gebruikt voor beroepsbeoefenaren van wie de bevoegdheden voor de beroepsuitoefening zijn ingeperkt. De diverse documenten en website teksten waar de term in voorkomt, worden de komende maanden aangepast.

Nieuw opleidingsregister in gebruik

Het nieuwe opleidingsregister is op maandag 19 juni in gebruik genomen. Alle verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) hebben bericht ontvangen met informatie over het nieuwe opleidingsregister en wat er van hen wordt verwacht. Iedere vios die na haar opleiding geregistreerd wil worden als verpleegkundig specialist, moet gedurende haar gehele opleiding in het opleidingsregister hebben gestaan. De systematiek van dit opleidingsregister is met de komst van het nieuwe opleidingsregister veranderd. Lees verder

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.