> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

VoorBIGhouden 2 overhandigd

13 mei 2017

Op woensdag 2 mei jl. overhandigde Daisy de Bruin-Geraets namens de onderzoeksgroep van de Universiteit Maastricht het rapport voorBIGhouden 2 aan de voorzitters van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en V&VN Verpleegkundig Specialisten. De resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor de wijziging van de wet BIG. De NAPA en V&VN VS pleitten daarom om alle acht voorbehouden handelingen uit de experimenteerfase in de wijziging van de wet BIG op te nemen.

Uitkomsten vervolgonderzoek

VoorBIGhouden 2 is het vervolgonderzoek naar de effectiviteit en de doelmatigheid van taakherschikking rond de voorbehouden handelingen endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie. Het onderzoek laat zien dat de mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om zelfstandig cardioversies, defibrillaties en endoscopieën te verrichten in de praktijk worden benut. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat aan voorwaarden voor borging van kwaliteit en veiligheid is voldaan. In het huidige wetsvoorstel voor de wijziging van de wet BIG zijn deze voorbehouden handelingen niet opgenomen, omdat eerder evaluatieonderzoek onvoldoende antwoord kon geven op deze vragen. Een van de redenen waren de lagen aantallen destijds. Tevens zijn sommige voorbehouden handelingen lastiger te evalueren, omdat zij een minder brede (en ook in algemene zin minder vaak uitgevoerde) categorie handelingen vertegenwoordigt. Vergelijk bijvoorbeeld het verrichten van endoscopieën met heelkundige handelingen. Effectiviteit en doelmatigheid waren daardoor bij sommige voorbehouden handelingen lastiger vast te stellen. VoorBIGhouden 2 toont dit echter toch aan.

Wijziging wet BIG

Het wetsvoorstel is op 25 januari jl. in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken. Er zijn vragen over de wetswijziging aan de minister gesteld. In het huidige voorstel zijn vijf van de acht voorbehouden handelingen opgenomen. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn aan de minister overhandigd met het verzoek om cardioversies, defibrillaties en endoscopieën in de wet BIG op te nemen.

Huidige praktijk

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen zal de wetswijziging naar alle waarschijnlijkheid per 1-1-2018 ingaan. Omdat de Minister het voorstel heeft ingediend vóór het verstrijken van de termijn van het experimenteerartikel, blijft de tijdelijke regeling van kracht totdat de nieuwe regeling in werking treedt (of wordt verworpen). Dat houdt in dat de PA’s en VS tot de inwerkingtreding van de wetswijziging bevoegd zijn tot:

 1. het verrichten van heelkundige handelingen;
 2. het verrichten van endoscopieën;
 3. het verrichten van catherisaties;
 4. het geven van injecties;
 5. het verrichten van puncties;
 6. het verrichten van electieve cardioversie;
 7. het toepassen van defibrillatie;
 8. het voorschrijven van UR-geneesmiddelen volgens de Geneesmiddelenwet.

De bevoegdheid geldt uitsluitend voor zover het betreft:

 • handelingen die vallen binnen het deskundigheidsgebied;
 • handelingen van een beperkte complexiteit;
 • routinematige handelingen;
 • handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn;
 • handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.

De wijziging van de wet BIG staat niet op de lijst met controversiële onderwerpen. Dat betekent dat de wetswijziging door het demissionaire kabinet behandeld kan worden. Het is nog niet bekend op welk moment de wetswijziging geagendeerd gaat worden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over VoorBIGhouden 2 en de onderzoeksresultaten? Lees dan eens het artikel van 22-12-2016 over dit onderwerp. Hier kunt u ook een link naar het gehele rapport vinden. Of neem contact op met V&VN VN via: [email protected].

Daisy de Bruin-Geraets (midden) overhandigt VoorBIGhouden 2 aan voorzitter Vincent Straten van de NAPA en aan Irma de Hoop, voorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten.