> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Wetgevingstraject wijziging Wet BIG

29 december 2016

Zoals u weet, en ook al meerdere keren op de website van V&VN VS hebt kunnen lezen, wordt de verpleegkundig specialist definitief verankerd in de Wet BIG. Hieraan gaat echter ook een formeel wetgevingstraject vooraf.

Het voorstel voor de wetswijziging is door Schippers ingediend op 13 december 2016.

In dit voorstel wordt een aantal zaken vastgelegd:

  • Het opnemen van de PA (physician assistant) in de wet BIG;
  • Het definitief regelen van de voorbehouden handelingen voor VS en PA als zelfstandige bevoegdheid, nu nog onderdeel van een experimenteerartikel c.q. tijdelijk besluit, dat op 1 januari 2012 is ingegaan voor een duur van maximaal 5 jaar;
  • Het mogelijk maken dat ook voor andere beroepen wordt geëxperimenteerd met voorbehouden handelingen.

Het voorstel wordt op 25 januari 2017 in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken.

Omdat de minister het voorstel heeft ingediend vóór het verstrijken van de termijn van het experimenteerartikel, blijft de tijdelijke regeling van kracht totdat de nieuwe regeling in werking treedt (of wordt verworpen). Dit alles op grond van Artikel 36a lid 8 van de Wet BIG, waarin staat:

Indien voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn een voorstel van wet tot wijziging van artikel 36 in de zin van de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn verlengd, met een maximum van vijf jaren en vervalt op

a. het moment van inwerkingtreding van de bedoelde wijzigingswet, danwel
b. het moment dat de bedoelde wijzigingswet wordt ingetrokken of verworpen door een der Kamers der Staten-Generaal.

Op de website van de Tweede Kamer zijn de agenda en de bijbehorende stukken van de Commissievergadering van 25 januari 2017 in te zien. Gebruik hiervoor de onderstaande link.

https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05338

Hieronder vindt u ook deze stukken ook.

  1. de Koninklijke boodschap
  2. het Voorstel van wet
  3. de Memorie van toelichting
  4. het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en Nader rapport