> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR december 2016

23 december 2016

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van december 2016 is weer aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland verstuurd. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

 

Nieuwsbrief december 2016 22 december 2016
Inschrijving opleidingsregister verplicht
Om na afronding van de MANP-opleiding geregistreerd te kunnen worden als verpleegkundig specialist, is het een vereiste dat een verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) gedurende haar gehele opleiding ingeschreven heeft gestaan in het opleidingsregister. Ook moeten de praktijkinstelling en de praktijkopleider gedurende de gehele opleiding van de vios erkend zijn geweest. Zorg er daarom voor dat je vanaf de start van de opleiding staat ingeschreven in het opleidingsregister.
Beoordeling en termijnen herregistratie
Om ervoor te zorgen dat er geen willekeur ontstaat in de besluiten over herregistratie, gebruikt de Registratiecommissie een richtlijn bij de beoordeling van een portfolio. Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register kun je deze richtlijn inzien, de richtlijn is te vinden op de pagina Beoordeling. Voor alle processen rondom herregistratie, hanteert de RSV termijnen. Deze termijnen zijn gepubliceerd op de pagina Termijnen.
Direct naar
Website Verpleegkundig Specialisten Register
Het register
Registratie
Herregistratie
Erkenningen
Accreditatie

 

 

Steekproeven uitsluitend op verzoek
Op ieder portfolio dat wordt ingediend voor herregistratie, voert de Registratiecommissie nu nog een korte steekproef uit. Als er onvolledigheden worden geconstateerd, krijgt de verpleegkundig specialist de gelegenheid het portfolio aan te passen voordat het definitief wordt beoordeeld.
Omdat verpleegkundig specialisten steeds beter op de hoogte zijn van de herregistratie-eisen, neemt de kwaliteit van de portfolio’s toe. Ook geven sommigen aan geen prijs te stellen op een steekproef. Daarom is besloten de steekproef vanaf begin volgend jaar uitsluitend op verzoek uit te voeren. In de loop van januari 2017 wordt het mogelijk bij de herregistratie-aanvraag aan te geven of er een steekproef gewenst is.

 

Tussentijds onderzoek praktijkinstellingen
De Visitatiecommissie van de RSV toetst de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Tot op heden deed ze dit uitsluitend door het visiteren van praktijkinstellingen. Dit is een effectieve, maar ook arbeidsintensieve methode gebleken. Het aantal praktijkinstellingen dat op deze wijze getoetst kan worden, is beperkt. Naast de praktijkvisitaties, zal de Visitatiecommissie daarom vanaf 2017 ook enquêtes inzetten om op grotere schaal een indruk te krijgen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs. De enquêtes worden verzonden aan de verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios),en soms ook aan andere personen binnen de praktijkinstelling, zoals de praktijkopleider. Aan de hand van de uitkomsten van de enquêtes besluit de Visitatiecommissie tevens of aanvullend onderzoek – al dan niet in de vorm van een praktijkvisitatie – gewenst is. De beleidsregel Tussentijds onderzoek praktijkinstelling is 7 december 2016 door de RSV vastgesteld en vanaf heden op de website te vinden. Hierin is de volledige procedure opgenomen. De eerste enquêtes worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 verstuurd.

 

Tarieven wijzigen in 2018

Er is een verzoek ingediend bij de Minister van VWS voor vaststelling van nieuwe RSV-tarieven, die in moeten gaan per 1 januari 2018. Als de Minister met het verzoek van de RSV akkoord gaat, worden enkele tarieven verhoogd. Zo zullen de kosten voor registratie en herregistratie verhoogd worden van € 150 naar € 200 (exclusief btw).
De tariefverhoging is noodzakelijk omdat de kosten voor (her)registratie veel hoger uitvallen dan de opbrengsten. Vanaf 2009 zijn de kosten voor (her)registratie ongewijzigd. Bij de totstandkoming van de nieuwe tarieven zijn vertegenwoordigers van diverse partijen geconsulteerd door de RSV.

 

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur