> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Evaluatierapport Artikel 36a Wet BIG

11 november 2015

Het bestuur van V&VN VS heeft met tevredenheid kennisgenomen van de resultaten van het Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG*. Dit onderzoek is vandaag, woensdag 11 november 2015, aangeboden aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook is V&VN VS zeer tevreden over de conclusie die de minister hieraan heeft verbonden, namelijk dat een groot deel van de aan de verpleegkundig specialist toegekende voorbehouden handelingen nu definitief in de Wet BIG zal worden geregeld. Het ministerie kondigt dit nieuws zelf aan onder de kop “Taakherschikking in de zorg succesvol” (lees het artikel op de website van de rijksoverheid hier).

Vandaag is een mooie dag voor onze beroepsgroep!

Het evaluatieonderzoek heeft een antwoord gegeven op de vraag “in hoeverre het effectief en/of doelmatig is om een wettelijke zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan verpleegkundig specialisten en physician assistants met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen” en “als er sprake is van effectiviteit en doelmatigheid, voor welke voorbehouden handelingen dit dan geldt”.

Het bestuur van V&VN VS is blij met het vertrouwen dat aan verpleegkundig specialisten wordt gegeven. Het onderzoek toont aan dat het experiment met het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de verpleegkundig specialist geslaagd is! In het evaluatieonderzoek is dit als volgt verwoord:

“Het onderzoek maakt duidelijk dat de ingevoerde wetswijziging voor een deel van de VSen en PAs een legalisering is van werkwijzen in de dagelijkse praktijk en voor anderen perspectief heeft geboden hun functie verder te ontwikkelen. De mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties te kunnen indiceren, uitvoeren en delegeren en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen te kunnen indiceren en uitvoeren, zijn door VSen en PAs in hoge mate benut, waardoor de maatregel effectief is gebleken.”

Voor endoscopieën en electieve cardioversie/defibrillatie wordt een voorbehoud gemaakt. Het onderzoek concludeert dat er te weinig data is gevonden om voor deze voorbehouden handelingen dezelfde conclusie te trekken als voor de andere voorbehouden handelingen. In de woorden van het onderzoek:

“Endoscopieën en electieve cardioversies/defibrillaties worden reeds in de praktijk uitgevoerd, maar nog niet in dezelfde omvang als bovengenoemde voorbehouden handelingen om op basis van dit onderzoek hieraan conclusies te verbinden.”

Dit betekent volgens V&VN VS echter niet dat deze handelingen door de betrokken beroepsgenoten niet zeer veilig worden uitgevoerd! Samen met de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is V&VN VS voornemens om ook voor deze voorbehouden handelingen een lans te blijven breken!

Het onderzoek concludeert verder:

“Omdat de wetswijziging bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste inzet van professionals lijkt de wetswijziging doelmatig. Om bij te dragen aan kostenbepaling is meer inzicht in registratie -en declaratieverkeer noodzakelijk. Resumerend en in het dynamische krachtenveld van taakherschikking, wetgeving en verschillende belangen levert het evaluatieonderzoek een betekenisvolle bijdrage en kan het de besluitvorming voor een continuering van de zelfstandige bevoegdheid ondersteunen.”

V&VN VS vindt de uitkomsten van dit onderzoek van groot belang voor de beroepsgroep. Het bestuur is daarom verheugd te kunnen constateren dat dit onderzoek laat zien dat in de praktijk van alledag de verpleegkundig specialist en de physician assistent hun positie in dit dynamische krachtenveld hebben kunnen innemen. De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen de verwachting dat deze positie in de verschillende velden verder kan worden uitgebouwd en aangepast. De verwachting blijft echter ook dat het krachtenveld waarin de VS/PA zijn werkzaamheden verricht, onveranderd dynamisch zal blijven.

Uiteraard dankt het bestuur de onderzoekers en de relevante veldpartijen voor hun betrokkenheid en inzet. Ook dankt V&VN VS de overige betrokken partijen, waaronder de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie van VWS en de NAPA.

 

* De Bruijn-Geraets, D.P., Bessems-Beks, M.C.M., van Eijk-Hustings, Y.J.L., Vrijhoef, H.J.M (2015). voorBIGhouden, Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant. Maastricht: Maastricht UMC+, Patiënt & Zorg

 

Lees ook het bericht van V&VN over het evaluatieonderzoek, met onder meer een reactie van Francis Bolle.

Lees ook het artikel op de website van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

Hier vindt u het gehele evaluatieonderzoek en de samenvatting.

Lees ook de Kamerbrief van minister Schippers over het onderzoeksrapport.

 

Foto Schippers (1)Foto Schippers (2)