> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Aanpassing Titulatuur Opleiding MANP

20 september 2015

V&VN VS krijgt veel vragen over de aanpassing van de graad van afgestudeerden aan een Master Advanced Nursing Practice. Hieronder een toelichting hierop.

 

Zoals eerder gemeld heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) op 28 augustus 2015 de “Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs”, een onderdeel van de “Regeling titulatuur hoger onderwijs”, gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de graad van de opleidingen MANP. De onderwijsgraad Master Advanced Nursing Practice (MANP) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 gewijzigd in Master of Science (MSc).

Onderwijsinstellingen mogen vanaf 1 september 2015 alleen nog de graad Master of Science verstrekken. De graad MANP mag niet langer worden verstrekt.

Achterliggende redenen voor de minister zijn de vinden in een advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, verwoord in het rapport “Differentiëren in drievoud” (2010), dat onder meer betrekking heeft op het beter doen aansluiten van het hoger onderwijs in Nederland op het internationaal hoger onderwijs. HBO-graden moesten meer internationaal passend en herkenbaar worden.

Het betreffende advies van de genoemde commissie is opgevolgd door de minister van OC&W. Het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs) heeft op verzoek van de minister een referentielijst opgesteld met HBO-opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Deze referentielijst is na goedkeuring opgenomen in de genoemde Regeling titulatuur hoger onderwijs die op 13 december 2013 is gepubliceerd en die in werking trad op 1 januari 2014.

Destijds werd geadviseerd de graad MANP te handhaven. De Vereniging van Hogescholen heeft echter, op verzoek van de opleidingen die de MANP verzorgen, geadviseerd de onderwijsgraad aan te passen aan de internationaal beter passende graad Master of Science, hetgeen door het Nuffic van een positief advies is voorzien, en nu is overgenomen door de minister van OC&W.

De Regeling titulatuur hoger onderwijs voorziet in een overgangsregeling voor diegenen die na het in werking treden van de regeling zijn afgestudeerd en dus een andere graad hebben ontvangen dan voorgeschreven. Dit geldt voor afgestudeerden tussen 1 januari 2014 en 1 september 2015. Zij kunnen kiezen of zij de MANP onderwijsgraad willen behouden of deze willen omruilen voor de nieuwe onderwijsgraad MSc.

De nieuwe titel wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd. De invoerdatum van de regeling is 1 januari 2014, vandaar dat deze datum wordt gehanteerd.

 

V&VN VS heeft op deze gang van zaken geen invloed gehad. Het betreft een vraagstuk dat is besproken door de betreffende hogescholen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

 

De opleidingstitel MSc staat geheel los van het voeren van onze beroepstitel ‘Verpleegkundig Specialist’. Met het voeren van deze beroepstitel zijn wij allemaal, ongeacht onze verschillende opleidingstitels, op dezelfde wijze herkenbaar voor patiënten en andere zorgverleners (vergelijk bijv. met de medisch specialist die zich ‘cardioloog’ noemt en geen drs.).

Vanuit V&VN VS adviseren wij dan ook in de beroepsuitoefening zo veel mogelijk gebruik te maken van onze beroepstitel ‘Verpleegkundig Specialist’.