> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Evaluatie van de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’

09 september 2014

Al enige jaren zijn er in Nederland nurse practitioners en physician assistants in de zorg werk-zaam. Het gaat hier om gespecialiseerde beroepskrachten met een masteropleiding, die werk-zaam zijn op het snijvlak van het medisch en verpleegkundig domein en delen van het werk van artsen en specialisten kunnen overnemen. Sinds 2009 hebben nurse practitioners de status van verpleegkundig specialist als ze zich als zodanig laten registreren.
Verpleegkundig specialisten en physician assistants worden opgeleid via de hbo-opleidingen Master Advanced Nursing Practice (MANP) en Master Physician Assistant (MPA), die sinds 2004 worden aangeboden. In beide gevallen gaat het om duale trajecten, waarbij studenten afwisselend leren en werken. Vanwege het maatschappelijk belang van beide opleidingen worden die door middel van subsidie gezamenlijk gefinancierd door het ministerie van Onder-wijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). OCW neemt daarbij de binnenschoolse kosten voor zijn rekening en VWS compenseert (een deel van) de salariskosten voor de vervanging van degene die de opleiding volgt.
Conform de Algemene wet bestuursrecht is de overheid verplicht de realisatie van beleids-doelstellingen elke vijf jaar te evalueren op hun doeltreffendheid en effecten. In de Regeling Pe-riodiek Evaluatieonderzoek die met ingang van 1 januari 2013 van kracht is, worden daarvoor kwaliteitseisen geformuleerd en wordt de uitvoering van dergelijk onderzoek (waaronder ook subsidie-evaluaties vallen) uitgewerkt.1
Gelet op het belang van subsidies voor het verwezenlijken van haar beleid en het belang om dat op een effectieve manier te doen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt als onafhankelijk onder-zoeksbureau gevraagd de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en oplei-ding tot physician assistant te evalueren. In voorliggend rapport beschrijven we de bevindingen van dat onderzoek. De conclusies van het onderzoek staan in hoofdstuk 2. In paragraaf 1.2 en verder beschrijven we doel en opzet van de subsidieregeling en de wijze waarop die is geëvalueerd.

Volledige rapport hier te downloaden