> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Reactie “superzusters kunnen hun werk niet uitvoeren”

21 februari 2013

Afgelopen dinsdag stond er oa. op Nu.nl, Volkskrant.nl en Skipr een ANP bericht over eventuele ontslagen van de “superzusters” met daarbij een reactie van een zorgverzekeraar (klik op deze link voor het betreffende ANP artikel). Als reactie hierop heeft VenVNVS onderstaand stuk gepubliceerd.

Reactie; “ Superzusters kunnen hun werk niet uitvoeren” of hoe het werkelijk zit met de verpleegkundig specialisten.
Verpleegkundig specialisten zijn verpleegkundigen die na hun vierjarige Hbo-opleiding, eventuele  subspecialisatie (minimaal 1,5 jaar) en klinische ervaring (2 tot 4 jaar)een twee- of driejarige Master in Advanced Nursing Practice hebben afgerond.
Deze opleiding leidt verpleegkundigen op in het klinisch redeneren, diagnosticeren, behandelen en wetenschappelijk onderbouwen van de door hen geleverde zorg. Dit houdt in dat de verpleegkundig specialist zelfstandig een behandeling mag starten en beëindigen. Eveneens worden verpleegkundig specialisten opgeleid om hun zorg af te bakenen. De verpleegkundig specialist is dan ook heel goed in staat te bepalen waar de geleverde zorg niet meer tot diens domein behoort. De verpleegkundig specialist zal daar de medische specialist consulteren en zo nodig de zorg overdragen. Dit zijn de kerncompetenties waarvoor de verpleegkundig specialist wordt opgeleid. Daarnaast is de verpleegkundig specialist ingeschreven in het openbare BIG-register als verpleegkundig specialist (een beschermde titel) in artikel 14 (net als o.a de medisch specialist en de klinisch psycholoog). Met deze registratie stelt de verpleegkundig specialist zich onder streng toezicht door een onafhankelijke registratiecommissie. Naast het volgen van verplicht geaccrediteerde na- en bijscholingen zal de verpleegkundig specialist moeten aantonen dat deze over voldoende klinische ervaring beschikt teneinde zich iedere vijf jaar te herregistreren.
De verpleegkundig specialist werkt veelal met een vaste groep patiënten/cliënten en richt zich volledig op het zorgpad van deze patiënten/cliënten. Hierdoor is hij/zij de spin in het web, in staat om een professionele relatie aan te gaan en als volwaardige gespreks/onderhandelingspartner van artsen en andere zorgprofessionals te fungeren. Het doel van de verpleegkundig specialist is niet om “doktertje te spelen” maar om goed onderbouwde zorg te verlenen, zowel binnen de GGZ als binnen vele takken van de Algemene Gezondheidszorg.
De verpleegkundig specialist kan in diverse settingen van de gezondheidszorg als hoofdbehandelaar optreden mits daar goede afspraken over gemaakt zijn met samenwerkende artsen. De verpleegkundig specialist kan tegen een lager tarief hoogwaardige zorg leveren en in complexe zorgvragen als hoofdbehandelaar optreden. Echter de verpleegkundig specialist zal nooit de hoog complexe medisch specialistische zorg overnemen van artsen. Door een goede verdeling van patiëntengroepen en -stromen tussen artsen en verpleegkundig specialisten maar ook met andere professionals zoals de klinisch psychologen en bijvoorbeeld physician assistants blijft de alsmaar toenemende zorgvraag betaalbaar en tegelijkertijd van een ongekend hoge kwaliteit.
De ontwikkeling van deze verpleegkundigen stamt niet uit het tijdperk van minister Schippers maar kent haar oorsprong in de regeerperiode van minister Borst. Een arts in hart en nieren maar met oog voor de kwaliteiten die hoogopgeleide verpleegkundigen kunnen ontwikkelen.
Sinds 2012 worden de verpleegkundig specialisten wettelijk ondersteund en mogen zij bepaalde voorbehouden handelingen indiceren, uitvoeren en eventueel overdragen aan derden. Zij zullen dit altijd doen in nauwe samenwerking met andere professionals in de zorg. De verpleegkundig specialisten zijn zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheden en het tuchtrecht waaronder zij vallen.
Het is niet langer een kwestie van tegenhouden, want de verpleegkundig specialist bestaat al sinds 1997 in Nederland en heeft zijn registratie rond sinds 2008. Wettelijke kaders zijn ingegaan per 1 januari 2012. Het wordt dus tijd dat zorgverzekeraars de verpleegkundig specialist gaan beschouwen als een volwaardig artikel 14-beroep, zoals bij wet is vastgelegd. Raden van Bestuur, artsen waaronder psychiaters die medeverantwoordelijk zijn voor het jarenlange opleiden van verpleegkundig specialisten moeten gezamenlijk met de nieuwe zorgprofessionals afspraken maken over taakherschikking en samenwerking in de zorg. Hiervoor zijn officiële handreikingen (met o.a. de KNMG) ontwikkeld, over samenwerking in de zorg en over het implementeren van taakherschikking met alle betrokken partijen.
Hoe kan het zo zijn dat in een land waar de zorgvraag steeds verder toeneemt er gekibbeld gaat worden over de inzetbaarheid van kostenbesparende zorg van een hoge kwaliteit. Hierbij zullen minder complexe zorgtaken onder het domein van de verpleegkundig specialist vallen en hoogcomplexere zaken vaak gezamenlijk worden aangepakt. De juiste professional op de juiste plek.
Een groot deel van de zorgvragen in Nederland bestaat uit laagcomplexe zorgvragen. Zeker binnen de GGZ vaak gecombineerd met hoog complexe verpleegkundige zorgvragen in de sociale en psychosociale sfeer, zoals in de verslavingszorg, ADHD problematiek, de forensische zorg en in de kinder-en jeugdpsychiatrie. Ik ben van mening dat dit uitgelezen gebieden zijn waar de verpleegkundig specialist zich optimaal kan manifesteren.
Zorgverzeraars zouden meer moeten luisteren naar wat er werkelijk speelt in de zorg, wat patiënten en cliënten wensen. Minister Schippers heeft onlangs duidelijk aangegeven dat het veld mee moet denken hoe we de zorg betaalbaar moeten houden met behoud van kwaliteit. Dat is de discussie die gevoerd moet worden.
Odile Frauenfelder voorzitter V&VN Verpleegkundig Specialisten