> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Demissionair minister Schippers neemt Handreiking taakherschikking in ontvangst

01 november 2012

Op 1 november 2012 heeft demissionair minister van VWS, Edith Schippers, de Handreiking implementatie taakherschikking in ontvangst genomen. Die handreiking is een gezamenlijk product van de beroepsverenigingen van verpleegkundigen (V&VN), physician assistants (NAPA) en artsen (KNMG). Deze beroepsbeoefenaren hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van zorg te garanderen bij het invoeren van taakherschikking.

Handreiking

Sinds 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) voor vijf jaar de wettelijke bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Met het oog daarop hebben V&VN, NAPA en de KNMG de gezamenlijk afspraken gemaakt over de implementatie van taakherschikking. De handreiking, waarin die afspraken zijn beschreven, is bedoeld om betrokken partijen te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe bevoegdheden.

Samenwerking

Het herschikken van een taak impliceert dat de taak die bij iemand belegd is, vervolgens deels of geheel bij een ander wordt belegd. Bij taakherschikking zal in de regel sprake zijn van samenwerking tussen verschillende partijen. In dit kader kan aangehaakt worden bij de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg en de aandachtspunten die daaruit voortvloeien.

Drie stappen

In de handreiking taakherschikking worden drie stappen onderscheiden die bij het implementeren van taakherschikking doorlopen moeten worden. Die stappen moeten primair gezet worden door de betrokken beroepsbeoefenaren en eveneens , voor zover van toepassing, door de instelling of het samenwerkingsverband. Stap 1. Bepaal om welke beroepsbeoefenaren het gaat Stap 2. Bepaal bijdrage van de VS/PA aan het zorgproces Stap 3. Bepaal welke voorbehouden handelingen zelfstandig geïndiceerd en verricht worden Daarnaast worden randvoorwaarden beschreven waaraan moet zijn voldaan bij het herschikken van taken.

Nadere uitwerking

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel om taakherschikking in te voeren. Het is de bedoeling dat de handreiking lokaal of regionaal nader uitgewerkt wordt. De wijze waarop dat gebeurt, is uiteraard afhankelijk van de wijze waarop de zorg lokaal is georganiseerd. De handreiking implementatie taakherschikking treedt per 15 november 2012 in werking.

De handreiking is hier te downloaden