> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief V&VN/NP augustus 2010

01 augustus 2010

Het komt steeds dichterbij, nog enkele weken en dan is het weer zover. Wij hebben weer een prachtprogramma samengesteld dat net als de voorafgaande jaren als volgt is ingedeeld.

 

We beginnen met de jaarvergadering waarin we een beroep doen op jullie inbreng en daarna volgen een aantal zeer interessante sprekers. Aansluitend zal de inmiddels geroemde lunch plaatsvinden waarna de middag gevuld wordt met workshops. Bij de voorbereidingen maken we gebruik van de resultaten van de enquête die jullie vorig jaar hebben ingevuld. Ook dit jaar vindt het congres weer plaats in Papendal bij Arnhem, de locatie is goed bereikbaar en voorziet in onze wensen.

 

Het programma belooft een mooie mix van te worden van praktijkervaringen, (landelijke) ontwikkelingen en biedt ruimte voor discussie. Je kunt je inschrijven op www.timmx3.nl

De voorbereidingscommissie,
Anthon Timm (congresorganisatie)
Henk de Visser (bestuurslid V&VN NP)
Erna Vrijland (bestuurslid V&VN NP)
Tim van Nesselrooij (bestuurslid V&VN NP)

 

Commotie rondom verpleegkundig specialisten
Op 27 mei j.l. verscheen op de voorpagina van het NRC een artikel waarin uit de doeken werd gedaan hoe in Nederlandse ziekenhuizen economische delicten worden gepleegd door specialistentarieven te declareren voor werk dat door verpleegkundig specialisten wordt uitgevoerd. Dit heeft tot veel commotie geleid.
Zeer positief was de gezamenlijke reactie van Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN en Arie Kruseman, voorzitter van KNMG in dezelfde krant:
“‘Alleen artsen zijn niet genoeg’. Op 22 juni pleitten V&VN-voorzitter Marian Kaljouw en KNMG-voorzitter Arie Kruseman op de opiniepagina van NRC Handelsblad voor snelle invoering van de wettelijke basis voor zelfstandige medische handelingen van verpleegkundig specialisten. Want met taakherschikking wordt de zorg beter en doelmatiger.

“In sommige ziekenhuizen wordt momenteel de herschikking van taken van artsen naar verpleegkundig specialisten teruggedraaid. Dit is het rechtstreekse gevolg van het NRC-bericht van 27 mei dat verpleegkundig specialisten vaak zelfstandig medische handelingen verrichten waarvoor een wettelijke basis ontbreekt. Een ontwikkeling die in dit bericht als illegaal, kostenverhogend en ongewenst werd getypeerd. Het ‘onwettig’ verrichten van medische handelingen door verpleegkundig specialisten leidt inderdaad tot onacceptabele situaties, zoals declaraties op het niveau van medisch specialisten. Een wettelijke basis voor het handelen van verpleegkundig specialisten en een bijpassend tarievenstelsel is dan ook dringend gewenst. Maar wat niet mag gebeuren is dat als gevolg van dit soort berichtgeving de taakherschikking wordt teruggedraaid. Er valt namelijk een wereld mee te winnen.”

Ook leidde het artikel en de reactie daarop tot Kamervragen. Hieronder een selectie daaruit met de antwoorden van minister Klink.

“Wat is uw reactie op het onderzoek over illegale praktijken in de gezondheidzorg?
Het bericht van de NRC over taakverschuiving in de zorg heb ik gelezen.
In het kort is mijn reactie dat wanneer een patiënt bij de medisch specialist in behandeling is, maar een gedeelte van de zorg onder supervisie van een arts door een verpleegkundig specialist wordt geleverd, er sprake is van taakherschikking en niet van een illegale praktijk.

Kunt u verklaren dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet wist van deze praktijken, terwijl blijkt dat ziekenhuizen, personeel, apothekers en de beroepsvereniging er wel van op de hoogte zijn?

Het uitvoeren van taken onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten is niet nieuw. Sinds jaar en dag worden in het ziekenhuis taken onder de verantwoordelijkheid van de arts uitgevoerd. Deze taakherschikking staat in het veld ook niet ter discussie; zij is wenselijk, want leidt tot kwaliteitsverbetering en een doelmatiger zorgaanbod.
Beoordeelt u het declareren van de zorg tegen het hoogste tarief als fraude? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? Zo nee, hoe beoordeelt u dit wel?

De DBC typeert het geheel van prestaties van zorginstelling en medisch specialist, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in de zorginstelling consulteert. Een DBC kan alleen worden geopend en worden gedeclareerd door een medisch specialist. Een verpleegkundig specialist kan wel een deel van de behandeling overnemen, maar om een DBC te mogen declareren zal de patiënt door de medisch specialist moeten worden gezien. In het geval dat de medisch specialist de patiënt in zijn geheel niet ziet en niet bij de behandeling betrokken is en de verpleegkundig specialist op naam van de specialist declareert is er sprake van oneigenlijk handelen. Wanneer de patiënt wel bij de medisch specialist in behandeling is, maar een gedeelte van de zorg wordt geleverd door een verpleegkundig specialist, is er sprake van taakherschikking en wordt er geen economisch delict gepleegd.”
Meer hierover, inclusief de volledige teksten van de artikelen, de Kamervragen en de antwoorden, kunt u vinden op onze website.

 

PR in eigen organisatie
De meeste van ons zijn intussen wel gesetteld in hun functie en kunnen wat meer zich gaan richten op de “buitenwereld”. Ik bedoel daarmee dat we veelal tijdens de opleiding en de directe tijd daarna, druk bezig zijn met het positioneren van onze functie op de werkvloer en daar ook onze handen wel aan vol hebben. Toch willen we in deze nieuwsbrief een oproep aan ALLE NP en VS (i.o.) doen.
Het is namelijk van groot belang dat niet alleen in je eigen omgeving de functie NP/ VS bekend wordt, maar ook binnen de hele organisatie. Dat is soms lastig, soms eng, maar zeker een taak die bij onze functie past: positioneren!

Hoe je dat dan moet doen? Stel eens voor om een presentatie te geven over je functie, voor de medici, voor P&O, voor de verpleegkundigen op de afdeling. Of plaats een bericht in het instellingstijdschrift, druk eens ons eigen vakblad (NTvNP) onder de neus van (para)medici of management.
Vraag eens na bij een VAR of OR hoe het beleid rondom onze functie binnen de organisatie is geregeld en stel eens de vraag of men al weet wie praktijkopleiders worden?
Kortom, ideeën genoeg om gedachten te prikkelen en onszelf zichtbaar te maken. Alleen als we laten merken dat we er zijn (en we zijn met velen!), zal er ook rekening met ons worden gehouden. Dus: aan de slag!
Als je een leuk idee hebt om dit vorm te geven, of dit al hebt gedaan, laat het ons weten, wellicht is het een goede tip voor een collega! [email protected]

 

Nieuw bestuurslid
Het bestuur is op zoek naar een NP/VS die zich wil aansluiten bij ons bestuur.
Liefst met enig financieel inzicht en/of ervaring met financiële verslaglegging om in de nabije toekomst onze penningmeester te vervangen. Meld u aan bij [email protected].
Ook verpleegkundig specialisten in opleiding worden gevraagd zich kandidaat te stellen als aspirant bestuurslid.